alternative alternative

ลงประกาศ

ลงประกาศ 1 รายการ
ลงประกาศชนิดข้อความ
ประกาศข้อความ
แบบ 1 ข้อความ
ลงประกาศ 2 รายการขึ้นไป
ลงประกาศชนิดข้อความ (หลายเอกสาร)
ประกาศข้อความ
หลายข้อความ

ลงโฆษณาและประกาศหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เอง ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
สะดวกง่ายดายโดย

  • ประกาศข้อความ - เพียงกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
  • ประกาศรูปภาพ - เลือก Upload มาเป็นไฟล์ (.jpg, .png) มาให้เราลงประกาศก็ยังได้
  • ลงประกาศ 2 รายการขึ้นไป - ในกรณีที่ต้องการลงประกาศหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก คุณสามารถทำได้โดยกรอกลงใน Template ที่เรากำหนดให้ในรูปแบบของไฟล์ Excel ก็สบายแค่ปรับแต่งข้อมูลและ Upload

โดยคุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ได้ในวันถัดไป
** ประกาศเชิญผู้ถือหุ้น เพิ่ม/ลดทุน ย้านที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนแปลงกรรมการ เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท งบดุลบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์/รอบบัญชี/ชื่อบริษัท/ตราประทับ จ่ายเงินปันผล ฯลฯ